KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI ve TİCARİ ELEKTRONİK İLETİLER HAKKINDA BİLGİLENDİRME ve AÇIK RIZA FORMU

MOTORBURDA SATIŞ PAZARLAMA A.Ş. (Bundan sonra kısaca “KOCAELİ KAYA MOTOR” olarak ifade edilecektir) tarafından kişisel verilerinizin güvenliği için azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu nedenle KOCAELİ KAYA MOTOR ile ilişkili tüm şahıslara (ürün ve hizmetlerimizden faydalanan kişiler dahil) ait her türlü kişisel veri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (Bundan sonra kısaca “KVKK” olarak ifade edilecektir) uygun olarak işlenecek ve muhafaza edilecektir. Bu sorumluluğumuzu “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, aşağıda açıklandığı şekilde ve mevzuata uygun sınırlar çerçevesinde gerçekleştirmekteyiz:

  1. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kişisel veri olarak tanımlanabilecek ALICI’ya ait ad, soyad, e-posta adresi, T.C. Kimlik numarası, demografik veriler, mali veriler vb. bilgiler sipariş almak, ürün ve hizmetleri sunmak, ürün ve hizmetleri geliştirmek, sistemsel sorunların çözümü, ödeme işlemlerini gerçekleştirmek, -önceden onay verilmesi halinde- siparişler, ürünler ve hizmetler hakkında pazarlama faaliyetlerinde kullanılmak, ALICI’ya ait bilgilerin güncellenmesinde ve üyeliklerin yönetimi ve sürdürülmesi ile ALICI ile KOCAELİ KAYA MOTOR arasında kurulan mesafeli satış sözleşmesi ve sair sözleşmelerin ifası amacıyla ve 3. kişilerin teknik, lojistik ve benzeri diğer işlevlerinin KOCAELİ KAYA MOTOR adına yerine getirilmesini sağlamak için KOCAELİ KAYA MOTOR, KOCAELİ KAYA MOTOR iştirakleri ve üçüncü kişi ve/veya kuruluşlar tarafından süresiz/süreli kaydedilebilir, yazılı/manyetik arşivlerde muhafaza edilebilir, kullanılabilir, güncellenebilir, paylaşılabilir, transfer olunabilir ve sair suretler ile işlenebilir.

 

  1. Toplanan kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen amaçlarla, KOCAELİ KAYA MOTOR tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden faydalanabilmeniz için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, KOCAELİ KAYA MOTOR ile ilişki içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin sağlanması, KOCAELİ KAYA MOTOR ticari ve stratejilerinin belirlenerek uygulanması, KOCAELİ KAYA MOTOR’un insan kaynakları faaliyetinin yürütülebilmesi amaçlarıyla iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, hissedarlarımıza, iştiraklerimize, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere KVKK’nda belirtilen şartlar uyarınca her türlü kanallar (şubeler, internet vb.) aracılığıyla yazılı, sözlü ve/veya elektronik ortamda yukarıda açıklanan amaçlar doğrultusunda işlenebilecektir.

 

  1. Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi işbu bilgilendirme yazısı ve açık rıza formunda aşağıda belirtilen yöntemlerle KOCAELİ KAYA MOTOR’a iletmeniz durumunda talebinizin niteliğine göre en geç otuz gün içerisinde talebiniz sonuçlandırılacaktır. Ancak işlemin bir maliyet gerektirmesi halinde, KOCAELİ KAYA MOTOR tarafından, Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun belirlenen tarifesindeki ücret alınacaktır.

 

  1. Kişisel veri sahipleri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca; Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme / Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme / Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme / Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme / Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme / 6698 sayılı KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme / İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme / Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

 

  1. Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamaları içeren talebinizi ………@……. adresine mail gönderebilirsiniz.

 

  1. Tarafınızca paylaşmaya rıza göstermiş olduğunuz kişisel verilerinizin, tamamen ve/veya kısmen elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, işlenmesi, güncellenmesi, sınıflandırılması, işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmesine işbu onay formunu onaylayarak açık rızanızla KOCAELİ KAYA MOTOR’a izin vermiş olacaksınız.

 

  1. Tüketici tarafından web sitemize veya mobil uygulamamıza girilen bilgilerin ve işlemlerin güvenliği için gerekli önlemler, KOCAELİ KAYA MOTOR tarafındaki kendi sistem altyapısında, bilgi ve işlemin mahiyetine göre günümüz teknik imkanları ölçüsünde alınmıştır.

 

  1. Tüketici, yürürlükteki mevzuata uygun şekilde, her türlü ürün ve hizmetlere ilişkin tanıtım, reklam, iletişim, promosyon, satış ve pazarlama, kredi kartı ve üyelik bilgilendirme, işlem, her türlü uygulama için KOCAELİ KAYA MOTOR tarafından SMS/kısa mesaj, anlık bildirim, otomatik arama, bilgisayar, telefon, e-posta/mail, faks ve diğer bilumum elektronik iletişim araçları ile ticari elektronik iletişimler almayı kabul ettiğini beyan eder.

 

  1. Yukarıda yapılan açıklamalar doğrultusunda, tarafınızca işbu onay formunu, elektronik ortam (İnternet, e-posta gibi) üzerinden okuyup, anlayıp ve onay butonunu tıklayarak aydınlatılmış açık rızanızla onay vermiş olacaksınız.

Kocaeli Kaya Motor

İletişim

Mehmet Ali Paşa Mah. Demokrasi Bulvarı No:81 İzmit/Kocaeli

+902623331233
info@kocaelikayamotor.com.tr
×